Aşure Gününün Önemi, Namazı, Duası


Aşure Gününün Önemi,Aşure Günü Ne Zaman,Aşure Günü Namazı,Aşure Günü Duası,Aşure Ne Zaman Yapıldı,

Aşure günü Kur’an-ı Kerim’de kıymet verilen dört aydan biri olan ”Muharrem”ayının onuncu günüdür.Muharrem ayının en önemli,en faziletli gecesi aşure gecesidir.

Hazreti Ebu Hureyre (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Ramazan ayının orucundan sonra en faziletli oruç Allâh-u Te’âlâ’nın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise gece yarısı kılınan teheccüd namazıdır.” (Müslim, Sıyam:202; Ebu Davud, Savm:55; Tirmizi, Salât:324; Nesâî; Kıyamul Leyl:7)

Aşure günü yani Muharrem ayının onuncu gününde itaat ve ibadet edenlere Allahü Teala büyük sevablar ihsan eder.Allahü Teala bir çok duaları aşure günü kabul buyurmuştur ve kabul olunan dualar islam tarihinde önemli yerlere sahip olana konulara mevzu olmuştur.

Aşure günü meydana gelen hadiselerden bazıları şunlardır:

1-Yerlerin ve göklerin yaratılması,
2-Hz. Adem Aleyhisselam’ın tevbesinin kabul edilmesi,
3-Hz.Musa Aleyhisselam’ın Firavn’ın şerrinden kurtulması,
4-Hz.ibrahim Aleyhisselam’ın dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,
5-Hz.Eyyüb Aleyhisselam’ın hastalıkdan şifa bulması,
6-Hz.Yunus Aleyhisselam’ın balığın karnından kurtulması,
7-Hz.Süleyman Aleyhisselam’a saltanat verilmesi,
8-Hz.Nuh Aleyhisselam’ın gemisinin Cudi dağı üzerinde durması,
9-Hz.Hüseyin Efendimizin(r.a.) şehid edilmesi de aşura günü olmuştur.
10-Kıyametin aşura günü kopacağı da hadis-i şerifte bildirilmiştir.

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Her kim Aşure günü çoluk-çocuğuna cömert davranırsa, Allahü Teala senenin tamamında ona rızık genişliği verir” buyurmuştur
Tabiin büyüklerinden Süfyan-ı Sevri(r.a) “Biz bunu elli sene tatbik ettik, rızık genişliğinden başka birşey görmedik.” demiştir.

Aşure Orucu 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Medine’ye hicret buyurduğunda Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve :”bu ne orucudur” diye sordu;”Bu gün büyük bir gündür. Bugün Allah’ın İsrailoğullarını Firavundan kurtardığı gündür. Musa (a.s) (Allah’ın lütfuna şükür için ) oruç tutmuştur.(biz de tutarız)” dediler.Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Biz Musa(Aleyhisselam’ın sünnetini ihya) ya sizden daha layıkız.” buyurdu ve o gün oruç tuttu, Ashabına da tutmalarını emreyledi. böylece aşure orucu vacip oldu. Ancak Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Aşure günü oruç tutmak vacip olmaktan çıkmıştır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmeyi emrettiklerinde Ashabı:
“Ya rasulallah! Yahudi ve Hristiyanlar Aşura gününe hürmet ediyor.” dediler.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
“Öyle ise gelecek sene inşaallahü teala dokuzuncu günüyle beraber tutarız.” buyurdular. Ancak gelecek sene Muharrem ayı gelmeden önce Rasulullah Efendimiz(s.a.v.) ahirete irtihal buyurmuşlardır.

Ebu Said el-Hudri (r.a) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“…Kim, Âşure orucu tutarsa o kişinin bir yıllık günahı bağışlanır…”

Taberani Mucemu’l-Evsad, Tergib ve Terhib 2/466

Aşure gününde okunacak dua ;
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

Aşura Günü Namazı Nasıl Kılınır

Aşure günü, en az 10 Müslüman’a birer selâm veya bir Müslüman’a 10 selâm verilir. Fakir fukara sevindirilir.
Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek’at namaz kılınır. Her rek’atta 1-Fâtiha, 50-İhlâs-ı Şerif okunur. Namazdan sonra 100-defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürselîn. Salavâtü’l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.

Öğle namazı ile ikindi namazı arasında 4 (dört) rek’at namaz kılınabilir. Her rek’atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed’in hidâyeti,kurtuluşu,memleketin ahvali,sıkıntılardan kurtulmak,huzur mutluluk ve şahsi dualar yapılabilir.

Aşure Ne Zaman Yapıldı 

Aşure Hazreti Nuh a.s zamanında yapıldığı malumdur.Hazreti Nuh a.s Hazreti İdris den sonra kavmine Allahü Teala tarafından gönderilen,ismi Kuran-ı Kerimde,de geçen peygamberdir. Aşure’nin yapılışı şu kıssa ile anlatılmaktadır;

Hazreti Nuh a.s’a oğulları olan Sam,Ham,ve Yasef iman etmiştir,lakin oğlu kenan ve kavminden bir çok kimse iman etmeyip helak olmuştur.Hazreti Nuh kavmine 1000 sene zarfında ilah-i emirleri tebliğ etmiş,ama kavmi ne hüzündür ki Hazreti Nuh’a zulüm etmiş ve alay geçmişlerdir.Hazreti Nuh kavminin ilah-i emirlere uymaması dayanamayıp Allahü Teala’ya şikayet eder. Allahü Teala Nuh. a.s’a büyük bir gemi yapmasını emreder,Cebrail a.s’ı yardımcı olarak kendisine gönderir.Hazreti Nuh Emri İlahi’ye itaat ederek büyük bir gemi yapar ve kendisine iman eden müminleri gemiye bindirir.Her hayvan cinsinden erkek-dişi birer çift alır.Ve sonunda büyük ”Tufan” kopar.Gemi aylarca sularda kalır.Zamanla yiyecekler tükenir.Hazreti Nuh gemide kalan tüm yiyecekleri bir kazanda toplar ve pişirir o zaman da yapılan bu karışıma,çorbaya bugün biz ”aşure”demekteyiz.

25:37 – Nuh kavmine gelince, Peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde, onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acıklı bir azab hazırlamışızdır.

Not:Aşure günü, eğer Cuma gününe denk gelirse, Perşembe günü oruç tutulup Cuma günüde Aşure orucuna niyetlenmemiz gerekmektedir Zira Cuma günü oruca başlanmaz…


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir