Eğitim Nedir? Eğitim Modelleri Nelerdir?


Eğitim tanımı ile başlayacak olursak en geniş kapsamda, çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere kazandırılacak olan zihinsel ve bedensel yeteneklerin tümünü kapsayan her türlü yetiştirmedir. Genel olarak eğitim iki bölümde incelenir:

  1. Örgütlenmiş (formal) eğitim,
  2. Örgütlenmemiş (informal) eğitim.

Şahısın zihinsel yeteneklerinin gelişmesini sağlayan genel hususlarda ve bir meslek kazanmasını sağlayan çeşitli uzmanlık alanlarında bilgiler edinmesi için gerekli her çeşit yetişme “örgütlenmiş eğitim” kapsamına girmektedir. Örgütlenmiş, örgün (yani okul içi) yaygın eğitim ile hizmet içi eğitimden oluşmaktadır.

Yaygın Eğitim Nedir?

Eğitim
Eğitim

Yetişkinlere okuma yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son devam ettiği öğretim kademesinde edindikleri bilgi ve yetenekleri geliştirmek ve hayatlarım kazanmalarını sağlayacak yeni nitelikler kazandırmak amacıyla verilen okul dışı eğitimdir.

Hizmet içi Eğitim Nedir?

Toplumun tümüne yönelmiş, eğitimin genel amaçlarını bir bütün halinde gerçekleştirmek isteyen örgün, yaygın eğitim programlarından amaçlarının sınırlılığı ve kapsamının belirli şartlarda çalışan insanları içine alması ile değişik olan hizmet içi eğitim iş veriminin artırılması üretilecek olan mal ve hizmetlerin niteliklerinin yükseltilmesi için gerekmektedir. Böylece İktisadi gelişme içinde, zamandan ve eğitim maliyetinden (harcamalarından) tasarruf edilerek bütün sektörlerde, her kademede ihtiyaç duyulan vasıflı işgücünü belirli bir süre içinde yetiştirmek amaç olacaktır.

Eğitim” sözcüğünü daha ekonomik şekilde tanımlamak gerekirse, “çeşitli yaş ve toplumsal kümeler içerisinde toplumsal ve ayrıca ekonomik değişmeleri gerçekleştirmek, hem bireysel ve hem ulusal düzeyde toplumun gelişmesini sağlamak amacı ile kişinin davranış ve becerilerini geliştirmek ve bilginin yayılmasını sağlamak amacı ile gönüllü ve örgütlenmiş Escort Nice eylemlerin tümüdür.” diyebiliriz.

Her iki tanımdan da anlaşılıyor ki, örgün eğitimin verildiği yer olarak okul ve üniversiteleri, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin verildiği yer olarak da iş yeri (firma, yönetim vb.) sayılabilir.

Örgütlenmemiş yani informal eğitim için yer olarak aile, mesleksel deneyim, en geniş anlamda toplumsal çevre sayılabilir.

Yönetimde yenileştirme çalışmaları günden güne ilerlerken, öğretim kesiminde yenileştirme gereksinmesi şu alanlarda duyulmuştur :

1. Giriş, sınıf geçme ve öğrenci yığılmaları.

2. Eğitimin içeriğinin ve gelişmesinin işlevselliği.

3. Eğitimin iş yaşamı için bireye nitelik kazandıran bir araç olarak geçerlilik derecesi.

4. Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki eğitbilimsel ilişkinin geçerlilik derecesi.

Ancak eğitimde anılan konularda bir yenileştirmeye girişilirken, davranış değiştirme süreci olarak eğitimin temel nitelikleri bilmemezlikten gelinemez.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir