Islahat fermanı özellikleri


Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı 1853 – 1856 yılları arasındaki savaşlarda Rusya’nın güçlenmesini istemeyen Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin yanında Rusya’ya karşı savaşmışlardı. Savaş Rusya’nın yenilgisiyle sonuçlanınca imzalanacak olan antlaşma öncesinde Avrupalı devletler, Osmanlı devlet adamlarından azınlıklarla ilgili bazı düzenlemeler yapılmasını istemişlerdir. Bu amaçla Viyana’da yapılan toplantı sonunda Avusturya, İngiltere ve Fransa tarafından belirlenen düzenlemelerin hemen gerçekleştirilmesi istenmiştir. Bunun sonucunda Avrupalıların Osmanlı Devleti’ne verdikleri desteğin devam etmesi amacıyla Paris Antlaşması öncesinde 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanı yayınlanmıştır.

Islahat fermanı’nın (1856) özellikleri

 • Din farkı gözetmeksizin bütün vatandaşların aynı haklardan yararlanması sağlandı.
 • İşkence ve eziyet yasaklandı.
 • Cizye vergisi ve iltizam usülü kaldırıldı.
 • Vergi alımında farklılıklar kaldırıldı.
 • Yabancılara mülk edinme hakkı tanındı.
 • Gayri müslümlere de mal ve mülk edinlebilme, banka ve şirket kurabilme hakkı verildi.
 • Gayri müslümler de devlet okullarında okuma hakkına sahip oldu.
 • Gayri müslümlerin de devlet memuru olmaları sağlandı.
 • Gayri müslümlere il meclislerine üye olma hakkı verildi. Böylece azınlıkların yerel yönetimlerde etkisi arttı.
 • Gayri müslimler içiin bedelli askerlik sistemi getirildi.
 • Tanzimat ve Islahat fermanları hukuk devletine geçişin ilk adımlarını oluşturdular.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir