Kürt Tarihi Hakkında Kısa bilgi


Kürtçe’de “Kurd” ifadesi kullanılan Kürtler “Orta Doğu’nun” yerlilerindendir ve doğuda “Zagros Dağlarından” Batıdaki “Toros Dağlarına”, Güneyde “Hemrin Dağları’ndan” Kuzeyde “Kars ve Erzurum Platolarına” kadar uzanmakta olan “Coğrafi Bölgelerde” yoğun olarak yaşamıştır ve tahmini olarak 25-30/30+ milyon nüfusa sahiptir.

Günümüzde yoğun olarak Kürt Nüfusu Türkiye’de 15+milyondan fazla olduğu söylenmektedir. Kürtler ayrıca başta İran olmak üzere Irak ve Suriye gibi bölgelerde de kürt nüfusuna yoğun olarak rastlanılmaktadır. Gerek bölgedeki siyasi karmaşa, sosyal sorunlar, başka diğer sebepler dolayısı ile 20. Yüzyılın ortalarında oluşan göçler nedeni ile Kürtler Batı Avrupa , Kuzey Amerika ve Orta Asya gibi farklı bölgelere yerleşmiştir ve “Kürt Diasporası” da bulunmaktadır.

Kürt Kültürü yüzyıllar boyunca süren etkileşimlerin sonucu ile diğer “Orta Doğu” kültürleri ile bazı benzerlikler barındırmaktadır. Kürtler Müslüman olup “Suriye’de ki bazı Kürt gruplar ezidiliği kabul etmiş ve İran bölgesinde yaşayan Kürtler de Ehl-i Hakk inançları da bulunmaktadır.

Kürtlerin birçoğu Şafii Mezhebindedir.

Kürt Köken bilim

Kürt “Kürd” sözcüğü bazı bilim adamlarının yaptığı açıklamalara göre M.Ö 24. Yüzyıldan antik Sümer tabletlerinde bile geçmiştir ve yine bir halkı tanımlamakta kullanılmakta olan “Guti” sözcüğü ile ilişkilendirirken “kürt” sözcüğünü “Xenophon’un yazılarında görebilmekteyiz. Daha sonraları Livy, Polybius ve Strabo’nun eserlerine bakıldığında “Kyrtiae” olarak tanımlanan ve Kürtlerle ilişkilendiren bir topluluk göze çarpmaktadır. Çağdaş bağlamdaki Kürt sözcüğü ise İrani bir sözcüktür. Fakat “Sasaniler” döneminde yazılmış olan “Karnamag i Ardashir-i Babagan Destanı”nda da kürt kelimesine rastlanmaktadır. Kürd ismi büyük ihtimalle Farsça Gord yani “Kahraman” adından türetilmiştir.

Fakat bu durum kesin olarak bilgiler neticesinde yazılıp anlatılsa dahi bugüne kadar tartışmalar neticesinde gelmiş ve Xenophon’un bahsettiği “Kardukhoi” ile ilişkilendirilirken 20. Yy’ın başından itibaren tartışılmıştır ve tartışmalar önemini yitirmiştir.

Xenophon’un Kardukhoi olarak isimlendirdiği halkın Kürtler ile özdeşleştirilmesinin sebebi, yaşadıkları bölgenin bugünkü “Kürdistan” bölgesi içerisinde yer almasıdır. Genel olarak bakıldığı zaman eski kaynaklar içerisinde geçen ve tarihte de zaman zaman kürtler ile ilişkilendirilmiş olan “Kardu”, “Kyrtiae” gibi halkların konumu da tartışılmıştır ve “dilbilimciler”in genel kanısı da bu isimlerin “Kürt” iminden farklı olduğunu söylemektedirler. Burada “Kardu” sözcüğü tartışmalıdır ki bu sözcüğünün ilk harfi olan K harfinden ziyade “Q” harfini tarif etmesi olası bir durumdur. “QRD” Semitik (cesur veya güçlü) anlamına işaret eder.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir